Algemene Voorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingscondities

1. Toepassingsgebied

De onderstaande algemene verkoop-, leverings- en betalingscondities (onderstaand kort „verkoopcondities“) gelden voor alle tussen de koper en ons gesloten contracten voor de levering van goederen. Zij gelden ook voor alle toekomstige zakenrelaties, ook wanneer zij niet nog eens uitdrukkelijk werden overeengekomen. Afwijkende condities van de koper, die wij niet uitdrukkelijk erkennen, zijn voor ons niet bindend, ook wanneere wij deze niet uitdrukkelijk weerspreken. De onderstaande verkoopcondities gelden ook dan, wanneer wij in kennis van in tegenspraak staande of afwijkende condities van de koper de bestelling van de koper zonder voorbehoud uitvoeren.

2. Contractsluiting

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend zijn omschreven. Tekeningen, afbeeldingen en afmetingen zijn zonder wederzijdse overeenkomst niet bindend. Alle orders en bestellingen, direct verstrekte alsook door vertegenwoordigers verstrekt, behoeven onze uitdrukkelijke aanneming. Deze kunnen wij binnen twee weken door toezending van een orderbevestiging verklaren, die zowel schriftelijk, per fax als ook in elektronische vorm kan gebeuren. De aanneming kan ook door levering van de bestelde waar binnen dezelfde termijn plaatsvinden. Met het plaatsen van de order garandeert de koper ten aanzien van het ordervolume gelijktijdig zijn solvabiliteit, tenminste tot aan het tijdstip, waarin de koper onder regelmatige omstandigheden de leverring van de in opdracht gegeven waar mag verwachten. Blijken de financiële positie en/of liquiditeit van de koper anders te zijn of vindt een verschlechtering plaats, kunnen wij het vervullen van het contract van een betaling door middel van een concessie vooraf of een borgtocht afhankelijk maken. Dit geldt vooral bij het bekend worden van negatieve soliditeitinformatie. Wij kunnen in deze gevallen ook omgehinderd verdergaande kostenaanspraken en schadeclaims van het contract afzien, wanneer ons onder in aanmerking nehmen van alle omstandigheden van het aparte geval en volgens onze risicobeoordeling een vasthouden aan het contract niet kan worden gevergd. Tussen de contractanten bestaat overeenstemming, dat een uitsluitende internetverkoop van de produkten van de leverancier ongewenst is. De verenigingsmaatschappijen staan daarvoor in, dat de aangesloten huizen van een uitsluitende internetverkoop afstand nemen. Hiervan onaangetast is de mogelijkheid van de aangesloten huizen, de van hen via de huistentoonstelling verkochte modellen van de leverancier ook via het internett e verkopen.

3. Levertijden

Levertijden of termijnen verstaan zich als vrijblijvende en niet bindende gegevens; zij gelden benaderend, voor zover zij niet uitdrukkelijk als bindend werden overeengekomen. Voor leververtragingen, die door onvoorziene gebeurtenissen zoals staking, brand, bedrijfsstoringen in het eigen werk of in de werken van onze voorleveranciers plaatsvinden, zijn wij de koper tegenover niet verantwoordelijk. handelt het zich bij het ten grondslag liggende koopcontract om een leveringsaffaire in de zin van § 286 lid 2 nr. 4 BW of van § 376 HGB, zijn wij naar de wettelijke bepalingen verantwoordelijk. Hetzelfde geldt, wanneer de koper op grond van een van ons te behartigen leververtraging gerechtigd is, het vervallen van zijn interesse aan het verdere vervullen van het contract geldend te maken. In dit geval is onze aansprakelijkheid op de voorzienbare, typische plaatsvindende schade begrensd, wanneer de leververtraging niet op een van ons te vertegenwoordigende schending van het contract berust. Voor het geval, dat een van ons te vertegenwoordigende leververtraging op een door eigen schuld veroorzaakte schending van een belangrijke contractplicht berust, zijn wij naar de wettelijke bepalingen aansprakelijk met dien vestande, dat in dit geval de schadevergoedingaansprakelijkheid op de voorzienbare, typische plaatsvindende schade begrensd is. Verder kan de koper in geval van een van ons te vertegenwoordigen leververtraging voor iedere volledige week van het verzuim een alles bij elkaar genomen vergoeding ter hoogte van 3 % van de leverwaarde geldend maken. Een verdergaande aansprakelijkheid voor een van ons te vertegenwoordigende leververtraging is uitgesloten. De verdere wettelijke aanspraken en rechten van de koper, die hem naast de schadevordering wegens een van ons te vertegenwoordigende leververtraging toekomen, blijven onaangetast. Wij zijn voor gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke prestaties altijd gerechtigd, voor zover dit voor de klanten redelijk is. Komt de koper in aannemingsverzuim, dan zijn wij gerechtigd, vergoeding van de ontstane schade en eventuele extra kosten te verlangen. Hetzelfde geldt, wanneer de koper medewerkingsplichten door eigen schuld schendt. Met begin van het aannemings- resp. het in gebreke blijven van de schuldenaar gaat het gevaar van de toevallige verslechtering en de toevallige ondxergang op de koper over. Verlading en verzending gebeuren onbeschadigd op gevaar van de klant. De verzending gebeurt vrij laadplatform. Komt de waar beschadigd aan, dan is de koper verplicht, de schade onmiddellijk vast te laten stellen en deze, evenals eventuele schadeclaims onverwijld geldend te maken. Wij zullen ons beste doen, met betrekking tot verzendingsaard en verzendingsweg met de wensen en interessen van de koper rekening te houden; daardoor veroorzaakte extra kosten – ook bij overeengekomen vrachtvrijlevering – gaan ten laste van de koper. Wij nemen transport- en alle andere verpakkingen met inachtneming van de verpakkingsverordening niet terug; uitgezonderd zijn palletten. De koper moet voor de verwijdering van de verpakking voor eigen rekening zorgen. Wordt de verzending op wens of uit eigen schuld van de koper vertraagd, dan slaan wij de waar op kosten en risico van de koper op. In dit geval staat de mededeling van de verzendingsgereedheid gelijk met de verzending.

4. Prijzen, betalingen, achterstand

Onze prijzen gelden af fabriek zonder verpakking, wanneer in de orderbevestiging niets anders werd vastgelegd. In onze prijzen is de wettelijke omzetbelasting niet inbegrepen. Deze zullen wij in de wettelijke hoogte op de datum van het schrijven van de rekening separaat in de rekening uitwijzen. Wanneer niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden principieel onze op de dag van de levering geldige prijzen. De koopprijs is zonder zonder aftrek dadelijk met ingang van de rekening bij de koper te betalen, voor zover uit de orderbevestiging geen andere betalingstermijn blijkt. Een kortingaftrek is alleen bij een bijzondere schriftelijke overeenkomst tussen ons en de koper toelaatbaar. Een betaling geldt eest dan als plaatsgevonden, wanneer wij over het bedrag kunnen beschikken. In geval van betaling per cheque, geldt de betaling eerst als plaatsgevonden, wanneer de cheque werd geȉnd. Wij zijn gerechtigd, aanspraken uit de zakenrelatie met de koper met het doel van een vorderinginning door middel van factoring te cederen. Wanneer zulk een cessie door een desbetreffende aanwijzing in de rekening wordt meegedeeld, kan de koper de betaling met kwijtscheldende werking alleen aan de benoemde factor op diens meegedeelde bankrelatie doen. Vervult de koper zijn betalingsplicht op de vervaldag niet, zijn wij zonder opgave van eventuele verdere ons toekomende rechten en aanspraken naar onze keuze gerechtigd, het contract op te zeggen of verdere leveringen en prestaties op te schorten of wettelijke rente wegens te late betaling te berekenen, tot definitief en volledig werd betaald. Voor het overige raakt de koper door aanmaning met zijn betalingsplicht achter. Een aanmaning behoeft het niet, wanneer voor de betaling een tijd naar de kalender werd bepaald of na begin van een gebeurtenis binnen een bepaalde termijn de betaling moet plaatsvinden. De koper raakt ten laatste echter ook zonder aanmaning 30 dagen na ontvangst van de rekening of wanneer zich het tijdstip van de ontvangst van de rekening niet laat vaststellen, 30 dagen na ontvangst van de goederenlevering met de betaling achter. Wij zijn gerechtigd, met begin van het verzuim rente ter hoogte van 8 % boven de basisrentevoet te verlangen. Het geldendmaken van verdergaande verzuimschade blijft hiervan onaangetast. De koper heeft de plicht eventueel te bewijzen, dat als gevolg van het verzuim te betalen geen of slechts een geringere schade is ontstaan. De koper is voor een compensatie, ook wanneer klachten of tegenaanspraken geldend worden gemaakt, alleen gerechtigd, wanneer de tegenaanspraken rechtsgeldig vastgesteld, van ons aanvaard werden of onbetwist zijn. Voor de uitoefening van een recht van terughouding is de koper alleen bevoegd, wanneer zijn tegenaanspraak op dezelfde contractverhouding berust.

5. Garantie, aansprakelijkheid

Gebrekaanspraken van de koper bestaan alleen, wanneer de koper zijn volgens § 377 HGB verschuldigde onderzoek- en bezwaarplichten volgens voorschrift heeft vervuld. Klachten moeten onmiddellijk schriftelijk aan ons per aangetekende brief en met nauwkeurige opgave van de gebreken worden gestuurd. Onze vertegenwoordigers zijn voor de inontvangstneming van klachten niet gemachtigd. Een tegenwerping op de klacht neemt ons niet het recht, de vertraging of de valse vorm van de reclamatie geldend te maken. Geringe afwijkingen in de uitvoering, de afmetingen, kleuren, dimensies en gewichten komen als reden voor een klacht niet in aanwerking. Werden zij van ons als gerechtvaardigd erkend, dan hebben wij de keuze, of de schade binnen een behoorlijke uiterste termijn te herstellen of een vervangstuk te leveren resp. een met het gebrek overeenstemmende prijsvermindering te verlenen. Op ons verlangen moet de gereclameerde waar vervolgens franco en in een verpakking volgens voorschrift, kostenvrij voor ons, worden teruggezonden. Retouren, betalingsminderingen, compensaties of een achterhouden van betalingen zijn zonder voorafgaande overeenkomst met ons niet geoorloofd. Verregaande aanspraken, vooral op schadevergoeding of ontgane winst zijn uitgesloten. Afwijkingen in de afmetingen en uitvoeringen, vooral bij speciale uitvoeringen of nabestellingen, rechtvaardigen geen reclamaties, hetzij, dat de nakoming van afmetingen en kleurtonen uitdrukkelijk werd overeengekomen. Het achterhouden van vervallen betalingen wegens de een og andere tegenaanspraken van de koper en de compensatie met eventuele tegenvorderingen is uitgesloten. Wanneer een van ons te vertegenwoordigen gebrek van de waar voorhanden is, zijn wij onder uitsluiting van de rechten van de koper, van het contract af te zien of de koopprijs te verlagen (vermindering), vooreerst voor een navervulling verplicht, hetzij, dat wij op grond van wettelijke voorschriften voor een weigering van een navervulling gerechtigd zijn. De koper moet ons een behoorlijke termijn voor een navervulling verlenen. Eerst wanneer de navervulling mislukt is, kan de koper naar zijn keuze verlaging van de koopprijs (vermindering) verlangen of een terugtrekken uit het c ontract verklaren. De bijwerking geldt met de tweede vergeefse poging als mislukt, voor zover niet op grond van het contractonderwerp verdere bijwerkingspogingen passend zijn en van de koper kunnen worden gevergd. Schadevorderingen tot de navolgende voorwaarden wegens het gebrek kan de koper eerst geldend maken, wanneer de navervulling is mislukt. De garantieclaims van de koper verjaren één jaar na levering van de waar bij de koper, hetzij, wij hebben gebreken arglistig verzwegen. Wij zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor het terugnemen van de nieuwe waar resp. voor een verlaging (vermindering) van de koopprijs, ook zonder de verdere noodzakelijke termijnvaststelling, verplicht, wanneer de afnemer van de koper als verbruiker van de verkochte nieuwe beweglijke zaak (verbruiksgoederenkoop) wegens het gebrek aan deze waar tegenover de koper het terugnemen van de waar of verlaging (vermindering) van de koopprijs kon verlangen of de koper een zulke daaruit resulterende regresaanspraal wordt ingebracht. Wij zijn bovendien verplicht, onkosten van de koper, voornamelijk transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten te vergoeden, die deze in verhouding tot de eindverbruiker in het kader van de navervulling op grond van een bij risicoovergang van ons op de koper voorliggend gebrek van de waar moest dargen. De aanspraak is uitgesloten, wanneer de koper zijn volgens § 377 HGB verschuldigde onderzoek- en reclameplichten niet volgens voorschrift heeft nagekomen. De verplichting voor terugneming is uitgesloten, wanneer het zich om een gebrek op grond van reclameverklaringen of andere contractuele overeenkomsten handelt, die niet van ons afkomstig zijn, of wanneer de koper tegenover de eindverbruiker een bijzondere garantie heeft afgegeven. De verplichting is eveneens uitgesloten, wanneer de koper zelf nie top grond van de wettelijke voorschriften voor de uitoefening van de garantierechten tegenover de eindverbruiker verplicht was of deze klacht tegenover een hem gestelde aanspraak niet had uitgevoerd. Dit geldt ook, wanneer de koper tegenover de eindverbruiker garanties heeft overgenomen, die boven het wettelijke maat uitgaan. Wij zijn volgens de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor schade aan leven, lijf en gezondheid, die op een nalatige of opozettelijke plichtsverzaking van ons berusten evenals voor schade, die van de aansprakelijkheid volgens de produktaansprakelijkheidswet worden omvat. De aansprakelijkheid voor schadevergoeding is op de voorzienbare, typische optredende schade begrensd, voor zover wij niet opzettelijk hebben gehandeld. In de omvang, waarin wij met betrekking tot de waar of delen daarvan een kwaliteit- en/of duurzaamheidgarantie hebben afgegeven, zijn wij ook in het kader van deze garantie aansprakelijk. Voor schade, die op het ontbreken van de gegarandeerde kwaliteit of duurzaamheid berusten, maar zich niet direct aan de waar voordoen, zijn wij evenwel alleen dan aansprakelijk, wanneer het risico van zulke schade zichtbaar van de kwaliteit- en duurzaamheidgarantie is vastgelegd. Een verdergaande aansprakelijkheid is zonder rekening te houden met de rechtsnatuur van de geldend gemaakte aanspraak uitgesloten, dit geldt vooral ook voor strafbare aanspraken of aanspraken op vergoeding van vergeefse onkosten in plaats van de prestatie. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aasprakelijkheid van onze bedienden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers. Schadevorderingen van de koper wegens een gebrek verjaren één jaar vanaf levering van de waar. Dit geldt niet alleen bij een van ons verschuldigde schending van het leven, het lijf of de gezondheid, of wanneer wij opzettelijk hebben gehandeld.

6. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de vervulling van alle vorderingen met inbegrip van alle saldovorderingen uit rekening-courant, die ons tegen de koper nu en toekomstig toekomen, blijft de geleverde waar (voorbehoudswaar) ons eigendom. In geval van een gedrag in strijd met het contract van de koper bijv. bij verzuim te betalen, hebben wij na voorafgaande bepaling van een behoorlijke termijn het recht, de voorbehoudswaar terug te nemen. Nemen wij de voorbehoudswaar terug, betekent dit een terugtrekken uit het contract. Leggen wij op de voorbehoudswaar beslag, is dit een terugtrekken uit het contract. Wij hebben het recht, de voorbehoudswaar na het terugnemen te gebruiken. Na aftrek van een behoorlijk bedrag voor de gebruikskosten wordt de gebruikopbrengst met de ons van de koper schuldige bedragen verrekend. De koper moet de voorbehoudswaar met zorg behandelen en deze voor zijn rekening tegen brand-, water- en diefstalschade voldoende voor de aanschaffingswaarde verzekeren. De koper heeft het recht, de voorbehoudswaar reglementair in het handelsverkeer te verkopen en/of te gebruiken, zolang hij niet in verzuim te betalen is of de vereisten van cijfer 2 lid 2 voorliggen. Verpandingen of eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn ontoelaatbaar. De uit de doorverkoop of een andere rechtsreden (verzekering, ongeoorloofde handeling) met betrekkking tot de voorbehoudswaar ontstane vorderingen (met inbegrip van alle saldovorderingen uit rekening-courant) cedeert de koper reeds zekerheidshalve in volle omvang aan ons; wij nehmen de cessie hiermee aan. Wij machtigen de koper herroepelijk, de aan ons gecedeerde vorderingen voor diens rekening in eingen naam te innen. De incassomachtiging kan alijd worden herroepen, wanneer de koper zijn betalingsverplichtingen niet volgens voorschrift in acht neemt. Op ons verlangen is de koper verplicht, de cessie zijn afkopers mee te delen en ons voor het geldend maken van onze rechten tegenover de afkopers noodzakelijke informatie te geven en documenten ter hand te stellen. De koper is zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet voro een cessie van aanspraken voor het doel van een vorderingsincasso door middel van factoring bevoegd, hetzij, er wordt gelijktijdig de verplichtung van de factor gemotiveerd, de tegenprestatie ter hoogte van de vorderingen zolang direct aan ons tot stand te brengen, als nog vorderingen van ons tegen de koper bestaan. Een verwerking of verandering van de voorbehoudswaar door de koper wordt in ieder geval voor ons uitgevoerd. Voor zover de voorbehoudswaar met andere, ond niet behorende zaken wordt verwerkt,verwerven wij het medeëigendom aan de nieuwe zaak in verhouding met de waarde van de voorbehoudswaar (eindbedrag van de rekening inclusief de omzetbelasting) tot de andere verwerkte zaken op het tijdstip van de verwerking. Voor de door verwerking ontstane nieiwe zaak geldt hetzelfde als voor de voorbehoudswaar. In geval van een onscheidbare vermenging van de voorbehoudswaar met andere, ons niet behorende zaken verwerven wij medeëigendom aan de nieuwe zaak in verhouding met de waarde van de voorbehoudswaar (eindbedrag van de rekening inclusief de omzetbelasting) tot de andere vermengde zaken op het tijdstip van de vermenging. Is de zaak van de koper als gevolg van de vermenging als hoofdzaak aan te zien, zijn de koper en wij het eens, dat de koper ons evenredig het medeëigendom aan deze zaak overdraagt; de overdracht nemen wij hiermee aan. Ons zo ontstane enige of medeëigendom aan een zaak bewaart de koper voor ons. Bij toegrijpen van derden op de voorbehoudswaar, vooral pandingen, zal de koper op ons eigendom wijzem en ons onmiddellijk informeren, opdat wij onze eigendomsrechten kunnen doorzetten. Wanneer de derde niet in staat is ons de in dit verband ontstane gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is hiervoor de koper aansprakelijk Wij zijn verplicht. De ons toekomende zekerheden in zoverre vrij te geven, wanneer de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te zekeren vorderingen om meer dan 25 % overstijgt, daarbij ressorteert ons de keuze van de vrij te geven zekerheden. Dient de koper of zijn schuldseiser een verzoek voor het openen van een insolventieprocedure in of wordt overzijn vermogen de insolventieprocedure geopend, hebben wij tegenover de voorlopige als ook de bij de opening benoemde insolventiebeheerder dezelfde rechten zoals tegen de koper.

7. Catalogussen, afbeeldingen

Aan alle catalogussen, afbeeldingen, calculaties, tekeningen en verdere afbeeldingen evenals andere aan de koper overhandigde documenten behouden wij ons onze eigendoms-, auteurs- evenals verdere octrooirechten voor. De koper mag deze alleen met onze schriftelijke toestemming aan derden doorgeven of anders toegankelijk maken, onafhankelijk daarvan, of wij deze als vertrouwelijk hebben gekenmerkt.

8. Plaats van handeling, forum

Plaats van handeling voor leveringen en betalingen (met inbegrip van cheque-en wisselacties) evenals voor alle tussen ons en de koper voortkomende geschillen uit de tussen ons en hem gesloten koopcontracten is onze zetel van de firma. Wanneer de koper koopman, juristische persoon van het openbaar recht of openbaarrechtelijk speciaal vermogen is, is onze zetel van de zaak beslissende uitsluitende forum voor alle zich uit de contractuele verhouding direct of indirect voortkomende geschillen. Wij hebben echter het recht, de koper ook aan zijn woonplaats en/of zetel van de zaak aan te klagen. Zou een bepaling in deze verkoopcondities of een bepaling in het kader van verdere overeenkomsten nietig zijn of worden, dan wordt hiervan de effectiviteit van alle verdere bepalingen of overeenkomsten niet aangetast.

[Stand november 2012]