Ogólne Warunki Handlowe

Warunki sprzedaży, dostawy i płatności

1. Zakres obowiązywania

Poniższe ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności (dalej zwane „warunkami sprzedaży”) obowiązują dla wszystkich umów dostawy towarów zawartych pomiędzy kupującym, a naszą firmą. Obowiązują również dla wszystkich przyszłych stosunków handlowych, także wtedy, gdy nie zostały wyraźnie uzgodnione. Odmienne warunki kupującego, które nie zostały przez nas wyraźnie zaakceptowane, nie są dla nas wiążące, także wtedy, gdy nie sprzeciwiliśmy się im wyraźnie. Poniższe warunki sprzedaży obowiązują także wtedy, gdy nasza firma wykonała bez zastrzeżeń zamówienie kupującego mimo wiedzy o sprzecznych lub odmiennych warunkach kupującego.

2. Zawarcie umowy

Nasze oferty podlegają zmianie i są niewiążące, o ile nie zostaną wyraźnie określone jako takie. Rysunki, grafiki i wymiary pozostają niewiążące, jeśli nie są objęte specjalnym porozumieniem. Wszystkie zlecenia i zamówienia, przedłożone bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela, wymagają naszej wyraźnej akceptacji. Można to wyjaśnić w ciągu dwóch tygodni od wysłania potwierdzenia zamówienia, przygotowanego w formie pisemnej, za pomocą teleksu, jak również w formie elektronicznej. Akceptacja może również nastąpić poprzez dostawę w tym samym terminie zamówionych towarów. Składając zamówienie, kupujący gwarantuje tym samym swoją wypłacalność w odniesieniu do wielkości zamówienia, przynajmniej na czas, w którym kupujący może oczekiwać w normalnych okolicznościach dostawy zamówionych towarów. Jeśli sytuacja majątkowa i/lub wypłacalność kupującego wygląda inaczej lub dochodzi do ich pogorszenia, realizację zlecenia możemy uzależnić od wpłaty zaliczki lub złożenia zabezpieczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku wejścia w posiadanie informacji o negatywnej sytuacji kredytowej. W takiej sytuacji możemy również odstąpić od umowy bez uszczerbku dla daleko idących roszczeń z tytułu wydatków i odszkodowawczych, jeśli, uwzględniając wszystkie okoliczności danego przypadku, i po ocenie ryzyka nie można by było od nas wymagać pozostania w stosunku umowy. Partnerzy umowy zgadzają się, że wyłączna sprzedaż internetowa produktów dostawcy jest niepożądana. Przedsiębiorstwa zrzeszone ręczą za fakt, że ich domy meblowe nie uczestniczą w wyłącznej sprzedaży internetowej. Nie wpływa to na możliwość domów meblowych stron w zakresie internetowej dystrybucji modeli dostawcy sprzedanych przez ekspozycję firmy.

3. Czasy dostaw

Czasy dostawy lub terminy rozumie się jako dane podlegające zmianie i niewiążące; są one traktowane w przybliżeniu, o ile nie zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące. Nie dajemy kupującemu rękojmi za opóźnienie w dostawie, która wystąpiła w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak strajki, pożar, awarie we własnym zakładzie lub w zakładach naszych poddostawców. Jeśli w przedłożonej umowie sprzedaży chodzi o transakcję terminową w rozumieniu § 286 ust. 2 nr 4 kodeksu cywilnego lub § 376 BGB kodeksu handlowego, odpowiedzialność ponosimy na podstawie przepisów ustawowych. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący ma prawo zrezygnować z zainteresowania dalszą realizacją umowy w wyniku spowodowanej przez nas zwłoki w dostawie. W tym przypadku nasza odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej, występującej typowo szkody, jeśli zwłoka w dostawie nie jest spowodowana przez nas umyślnym naruszeniem umowy. W przypadku, gdy spowodowana przez nas zwłoka w dostawie prowadzi do zawinionego naruszenia istotnego obowiązku umownego, ręczymy na podstawie ustawowych przepisów zgodnie z tym, że w tym przypadku odpowiedzialność za szkodę jest ograniczona do przewidywalnej, występującej typowo szkody. W przeciwnym razie kupujący może w przypadku spowodowanej przez nas zwłoki w dostawie wystąpić o zryczałtowaną rekompensatę w wysokości 3% wartości dostawy za każdy zakończony tydzień zwłoki. Wykluczona jest jakakolwiek dalsza odpowiedzialność za spowodowaną przez nas zwłokę w dostawie. Dalsze roszczenia prawne i prawa kupującego, które przysługują mu oprócz roszczenia o odszkodowanie w wyniku spowodowanej przez nas zwłoki w dostawie, pozostają nienaruszone. Mamy prawo do częściowych dostaw i usług w dowolnym momencie, jeśli jest to uzasadnione w przypadku określonego klienta. Jeśli kupujący zalega z akceptacją, mamy prawo domagać się zadośćuczynienia za powstałe szkody i ewentualne dodatkowe wydatki. To samo dotyczy przypadku, gdy kupujący naruszy karygodnie obowiązek współpracy. Po wystąpieniu zwłoki przy przyjęciu lub spłacie zadłużenia ryzyko przypadkowego pogorszenia sytuacji i przypadkowej utraty przechodzi na kupującego. Załadunek i wysyłka odbywają się bez ubezpieczenia na ryzyko kupującego. Wysyłka następuje na wolnej rampie. Jeśli towar dociera w stanie uszkodzonym, kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia szkody i ma prawo jej usunięcia, jak i uwzględnienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Postaramy się uwzględnić życzenia i interesy nabywcy w zakresie rodzaju i sposobu wysyłki; w ten sposób dodatkowe koszty – nawet w przypadku bezpłatnej dostawy – pokrywa kupujący. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opakowań nie przyjmujemy zwrotu opakowań transportowych i żadnych innych; z wyjątkiem palet. Kupujący jest odpowiedzialny za utylizację opakowań na własny koszt. Jeśli wysyłka jest opóźniona na życzenie lub z winy kupującego, towar będziemy przechowywać na koszt i ryzyko kupującego. W tym przypadku zawiadomienie o gotowości do wysyłki jest równoznaczne z wysyłką.

4. Ceny, płatności, zwłoka

Nasze ceny to ceny loco bez opakowania, chyba że ustalono inaczej w potwierdzeniu zamówienia. Nasze ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT. Te wykażemy oddzielnie na rachunku w ustawowej wysokości w dniu wystawienia rachunku. O ile nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają nasze ceny ważne w dniu dostawy. Cena zakupu jest należna do zapłaty bez potrąceń natychmiast po otrzymaniu rachunku przez kupującego, o ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika żaden inny cel płatności. Rabat pieniężny jest dozwolony tylko w przypadku pisemnego uzgodnienia między nami a kupującym. Płatność uznaje się za dokonaną, gdy możemy nią zadysponować. W przypadku płatności czekiem płatność uznaje się za dokonaną, gdy czek zostanie zrealizowany. Mamy prawo do odstąpienia od roszczeń wynikających z relacji biznesowych z kupującym w celu ściągnięcia wierzytelności na drodze faktoringu. Jeśli taka cesja jest zapisana na rachunku w formie odpowiedniej adnotacji, kupujący może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym tylko na rzecz tak zwanego wierzyciela (faktora) na podany przez niego rachunek bankowy. Jeśli kupujący nie ureguluje swoich zobowiązań płatniczych w terminie, mamy prawo, bez uszczerbku dla ewentualnych dalszych praw i roszczeń według naszego uznania, do wypowiedzenia umowy, zawieszenia dalszych dostaw i usług lub naliczania umownych odsetek za zwłokę, do chwili ostatecznej i pełnej płatności. Ponadto kupujący otrzymuje monit o zaleganiu z obowiązkiem płatności. Monit nie jest wymagany, jeżeli za usługę określony jest czas zgodnie z kalendarzem lub usługa powinna mieć miejsce po wystąpieniu zdarzenia w określonym terminie. Kupujący zalega ze spłatą najpóźniej jednakże w przypadku braku monitu 30 dni po otrzymaniu rachunku lub jeśli nie ustalono daty otrzymania rachunku, 30 dni po otrzymaniu dostawy towaru. W przypadku wystąpienia zwłoki mamy prawo domagać się odsetek w wysokości 8% punktów powyżej stopy bazowej. Dochodzenie dalszych szkód spowodowanych zwłoką pozostaje nienaruszone. Kupujący jest odpowiedzialny, w razie konieczności, za udowodnienie, że w wyniku zwłoki w płatności nie doszło do żadnych strat albo były one bardzo niewielkie. Nabywca ma prawo do wyrównania, nawet jeśli notyfikacje wad lub roszczenia wzajemne są ważne, tylko wtedy, gdy roszczenia są prawomocne, zostały uznane przez nas lub są bezsporne. Kupujący jest upoważniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wówczas, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

5. Rękojmia, odpowiedzialność cywilna

Roszczenia Kupującego z tytułu wad istnieją tylko wtedy, gdy Kupujący zgodnie z § 377 kodeksu handlowego prawidłowo wypełnił obowiązki kontroli i zawiadomienia o wadzie. Notyfikacje wad należy niezwłocznie skierować do naszej firmy, w formie pisemnej, listem poleconym z dokładnym podaniem wad. Nasi przedstawiciele nie są upoważnieni do odbioru notyfikacji wad. Wyjaśnienie notyfikacji wady nie pozbawia naszej firmy prawa, aby dochodzić swoich praw w razie opóźnienia lub nieprawidłowej formy notyfikacji wady. Nieznaczne różnice w wyposażeniu, rozmiarach, kolorach, wymiarach i masach są wykluczone jako przyczyna reklamacji. Jeśli zostaną one uznawane przez nas za uzasadnione, będziemy mieli możliwość usunięcia szkody w określonym terminie, dostarczenia części zamiennej lub udzielenia rabatu odpowiadającego brakowi. Na nasze żądanie prośbę zakwestionowany towar jest wolny od opłat i wysłany ponownie z prawidłowym, darmowym dla nas opakowaniu. Zwroty, potrącenia płatności, wyrównania czy wstrzymanie płatności nie są dozwolone bez uprzedniego porozumienia z nami. Dalsze roszczenia, zwłaszcza w przypadku odszkodowania lub utraconych korzyści są wykluczone. Różnice w wymiarach i wersjach, zwłaszcza w przypadku wykonań niestandardowych lub dodatkowych zamówień, nie uprawniają do reklamacji, chyba że zgodność wymiarów i odcieni zostały wyraźnie uzgodnione. Wstrzymanie płatności należnych z tytułu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych kupującego i wyrównanie jakichkolwiek roszczeń wzajemnych jest wykluczone. W przypadku wystąpienia spowodowanej przez nas wady towaru, jesteśmy upoważnieni, z wyłączeniem prawa kupującego, do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu (zmniejszenie), najpierw do wykonania dodatkowego, chyba że na podstawie regulacji prawnych mamy prawo do odmowy wykonania dodatkowego. Kupujący udziela nam określonego terminu do wykonania późniejszego. Dopiero wtedy, gdy doszło do wykonania dodatkowego, kupujący może zażądać według własnego uznania obniżenia ceny zakupu (zmniejszenie) lub ogłosić odstąpienie od umowy. Poprawka jest uznana za niepowiedzioną po drugiej nieudanej próbie, o ile nie ze względu na przedmiot umowy dalsze próby poprawki są właściwe i uzasadnione w przypadku kupującego. Roszczenia odszkodowawczego na następujących warunkach ze względu na wadę kupujący może dochodzić dopiero wtedy, gdy wykonanie dodatkowe nie powiodło się. Roszczenia z tytułu rękojmi kupującego wygasają po upływie roku od dostawy towaru do klienta, chyba że wady zostały podstępnie przemilczane. Zgodnie z przepisami prawnymi mamy prawo do zwrotu nowego towaru lub obniżenia (zmniejszenia) ceny zakupu, również bez wymaganego inaczej ustalenia terminu, kiedy odbiorca kupującego jako użytkownik zakupionej, nowej rzeczy ruchomej (sprzedaż konsumencka) ze względu na wadę, w wyniku której kupujący mógł zażądać zwrotu towarów lub obniżenia (zmniejszenia) ceny zakupu lub zgłosić wynikające z tego również roszczenie regresowe. Jesteśmy ponadto zobowiązani do pokrycia kosztów kupującego, w szczególności kosztów transportu, podróży, pracy i materiałów, które musiał on ponieść w odniesieniu do użytkownika końcowego w ramach wykonania dodatkowego na podstawie wady towaru wynikającej z przeniesienia ryzyka przez nas na kupującego. Roszczenie jest wykluczone, jeżeli kupujący spełnił odpowiednio swój obowiązek wynikający z § 377 kodeksu handlowego dotyczący obowiązku kontroli i wady. Obowiązek zwrotu jest wykluczony, o ile chodzi o wadę na podstawie komunikatu reklamowego lub innych ustaleń umownych, które nie pochodzą od nas lub jeśli kupujący złożył specjalną gwarancję użytkownikowi końcowemu. Obowiązek jest również wykluczony, jeśli sam kupujący nie był zobowiązany obowiązującymi przepisami do wykonywania praw gwarancyjnych na rzecz konsumenta końcowego lub wady wynikające ze złożonego roszczenia nie zostały złożone. Dotyczy to także przypadku, gdy kupujący przejął rękojmie wobec konsumenta końcowego, które wykraczają poza wymagania ustawowe. Zgodnie z ustawowymi przepisami ponosimy odpowiedzialność za utratę życia lub uszczerbek na ciele i zdrowiu, które są spowodowane przez nas nieuważnym lub umyślnym naruszeniem obowiązku, jak również za szkody objęte odpowiedzialnością zgodnie z ustawą o rękojmi za produkt. Odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do przewidywalnych, typowych szkód, o ile nie działaliśmy umyślnie. W zakresie, w jakim składamy gwarancję jakości i/lub trwałości w odniesieniu do towarów lub ich części trwałość części, jesteśmy również odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji. Za szkody spowodowane brakiem gwarantowanej jakości i trwałości, ale nie dotyczące bezpośrednio towarów, ponosimy odpowiedzialność, jednak tylko wtedy, gdy ryzyko takiej szkody jest wyraźnie objęte gwarancją jakości i trwałości. Jakakolwiek dalsza odpowiedzialność jest wykluczona bez względu na charakter prawny roszczenia. Dotyczy to zwłaszcza roszczeń deliktowych lub roszczeń czynu niedozwolonego lub roszczeń o rekompensatę za daremne koszty zamiast usługi. Jeśli nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej naszych pracowników etatowych, robotników, współpracowników, przedstawicieli i agentów. Roszczenia o odszkodowanie kupującego z tytułu wady wygasają po roku od dostawy towaru. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu lub jeśli działaliśmy umyślnie.

6. Zastrzeżenie własności

Do chwili spełnienia wszystkich żądań, w tym wszystkich wierzytelności z tytułu salda z bieżącego rachunku bankowego, które należą się nam obecnie lub w przyszłości ze strony kupującego, dostarczone towary (towar zastrzeżony) pozostają naszą własnością. W przypadku zachowania kupującego sprzecznego z umową, np. w przypadku zwłoki w płatności, mamy prawo odebrać towar zastrzeżony po wcześniejszym ustaleniu odpowiedniego terminu. Odebranie towaru zastrzeżonego oznacza wycofanie się z umowy. Rekwirując towar zastrzeżony, odstępujemy od umowy. Po przyjęciu zwrotu mamy prawo do ponownego wykorzystania towaru zastrzeżonego. Po potrąceniu odpowiedniej kwoty za koszty eksploatacji, należy rozliczyć zysk z ponownego wykorzystania z kwotami należnymi przez kupującego. Kupujący musi obchodzić się ostrożnie z towarem zastrzeżonym i zabezpieczyć go na własny koszt na wartość nowego produktu przed szkodami spowodowanymi pożarem, wodą czy kradzieżą. Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży i/lub wykorzystania towaru zastrzeżonego przepisowo w transakcjach handlowych, o ile nie ma zwłoki w płatności lub nie ma żadnych warunków zgodnie z pkt. 2 par. 2. Zastawy lub przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są niedopuszczalne. Roszczenia powstałe w wyniku odsprzedaży lub innego powodu prawnego (ubezpieczenie, czyn niedozwolony) w odniesieniu do towaru zastrzeżonego (w tym wszystkich wierzytelności z tytułu salda z bieżącego rachunku bankowego) kupujący ceduje teraz ze względów bezpieczeństwa w pełnym zakresie na nas; tym samym przyjmujemy cesję. Upoważniamy kupującego aż do odwołania do konfiskowania odstąpionych roszczeń na jego rachunek w imieniu własnym. Polecenie pobrania można w każdej chwili cofnąć, jeśli kupujący nie spełnia odpowiednich zobowiązań płatniczych. Na naszą prośbę kupujący jest zobowiązany do poinformowania swoich klientów o cesji i przekazania nam informacji wymaganych do dochodzenia naszych praw względem klientów oraz do dochodzenia naszych praw w stosunku do informacji, jak i koniecznych dokumentów. Kupujący nie jest upoważniony do cesji roszczeń w celu windykacji na drodze faktoringu bez naszej wyraźnej wcześniejszej zgody, chyba że jednocześnie zostanie uzasadniony obowiązek faktora do świadczenia wzajemnego w wysokości roszczeń dopóki oddziałuje to pośrednio na nas, gdy istnieją jeszcze nasze roszczenia wobec kupującego. Przetwarzanie lub przekształcanie towaru zastrzeżonego przez kupującego w każdym razie musi być dokonywane przez nas. Jeśli towar zastrzeżony jest przetwarzany z innymi, nienależącymi do nas rzeczami, pozyskujemy współwłasność do nowych rzeczy w stosunku do wartości towaru zastrzeżonego (kwoty rachunku z VAT) do innych przetworzonych rzeczy w czasie przetwarzania. Do nowych rzeczy podlegających przetworzeniu odnosi się to samo co do towarów zastrzeżonych. W przypadku nierozdzielnego zmieszania się towarów zastrzeżonych z innymi, które nie należą do nas, pozyskujemy współwłasność do nowych rzeczy w stosunku do wartości towaru zastrzeżonego (kwoty rachunku z VAT) do innych zmieszanych rzeczy w czasie zmieszania. Jeśli rzeczy kupującego traktuje się wskutek zmieszania jak przedmioty główne, kupujący i my zgadzamy się, że kupujący przekazuje nam proporcjonalnie współwłasność do tych rzeczy; niniejszym akceptujemy to przekazanie. Tak powstałą własność wyłączną lub współwłasność kupujący zachowuje dla nas. W przypadku dostępu osób trzecich do towaru zastrzeżonego, w szczególności jego zajęcia, kupujący uwzględni naszą własność oraz niezwłocznie nas poinformuje, abyśmy mogli wyegzekwować nasze prawa własności. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam powstałych na skutek tego kosztów sądowych lub pozasądowych, odpowiedzialność przechodzi na kupującego. Mamy prawo zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia, o ile realizowana wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczone roszczenia o więcej niż 25%, przy czym do nas należy wybór zwolnionych zabezpieczeń. Jeśli kupujący lub jego wierzyciel stawia wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego niewypłacalności lub wszczęto postępowanie dotyczące niewypłacalności wobec jego aktywów, mamy te same prawa wobec tymczasowego, jak i zamówionego postępowania, jak wobec kupującego.

7. Katalogi, rysunki

Zastrzegamy sobie prawa własności, autorskie i inne prawa ochronne do wszystkich katalogów, grafik, kalkulacji, rysunków i innych grafik, jak również dokumentów przekazanych przez kupującego. Kupujący może je przekazywać lub udostępniać w inny sposób stronie trzeciej wyłącznie za naszą pisemną zgodą niezależnie od tego, czy są one uznane jako poufne.

8. Miejsce wykonania zobowiązania, jurysdykcja

Miejscem dostaw i płatności (w tym powództw czekowych i wekslowych) oraz wszystkich sporów pomiędzy nami i kupującym, wynikających z zawartej między nami umowy zakupu, jest nasza siedziba firmy. Jeśli kupujący jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem publicznym, nasza siedziba przedsiębiorstwa jest wyłączną jurysdykcją wszelkich sporów wynikających pośrednio lub bezpośrednio ze stosunku umownego. Jesteśmy jednakże upoważnieni do pozwania kupującego w miejscu jego zamieszkania i/lub siedziby przedsiębiorstwa. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków sprzedaży lub w ramach innych ustaleń miałoby być lub stać się nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień czy ustaleń.

[stan listopad 2012 r.]